Kollegium
Kollegium und Mitarbeiter    
     
Schulleitung Gymnasium    
Riedel, Dr. Roman RIE  D, Ge
Kuntz, Michael KUN  D, Sp
Schneider, Thomas SNT  Bi, Ek
     
Schulleitung Realschule    
Prasuhn, Rüdiger PRS kR, D, G, Wi
Bitzer, Pia BIT Sk, Wi, Fr, D
     
erweiterte Schulleitung Gymnasium    
Becker, Roderik Mittelstufenleiter E, Sp
Berger, Christa Orientierungsstufenleiterin M, Ek
Menrath, Jürgen Ausbildungsleiter (Referendare), Schulpraktika (Studenten), Fortbildung E, Ch
Meurer, Ulrich Berufs- und Studienberatung, Sozialpraktikum (Gym. 10), Betriebspraktikum (Gym. 11) Sp, kR
Schwarz, Michael Oberstufen-Leiter, Laufbahnberatung MSS G, Sk, kR
Spinner, Eva  G8GTS  Ph, kR, Pi
Huber, Martin Digitale Schule, Medienbildung, Koordination der Tabletklassen, Projekttage M, Ph
     
Kollegien Gymnasium + Realschule    
Alberti, Dr. Bernhard ALB M, Ph, Inf
Auschrat, Jörg AUT Bi, Ek, Sk
Balmes, Oliver BAL SP
Becker, Roderik BEC E, Sp
Berger, Christa BGR M, Ek
Bickel, Judith BIC D, Sk
Bitzer, Pia BIT Sk, Wi, Fr, D
Bock, Jan BCK D, eR, S
Boos-Popp, Annette BOS kR, D
Brill, Jürgen BRL E, F, S
Buchner-Asfaw, Nina BCH Sk, Bi
Bürckel, Josef BKL M, Inf
Busch, Dr. Volker BUS kR, M
Chaberny, Daniel CHA Ph, M, NaWi
Daniel-Brand, Dorothee DAN L, G
Durand-Mayer, Claude DUR D, F
Eckrich, Sabine ECK M, Ch
Fahrnschon, Martin FHS D, E
Faust, Hans-Jürgen FAU M, Sp
Felten, Kerstin FEL M, Inf
Fetzer, Daniel FER M, eR
Foit, Nathalie FOI D,kR
Gerling, Christian GEC Mu
Gerster, Eva-Maria GER M ,Ek
Gommel, Stefanie GOM D, E
Gottwald, Enrico GTW Ek, Sp
Grasse, Thomas GRA D, Mu
Hesping, Markus HES kR
Höflich, Sophia Referendarin/HFL E, Ek
Hoffmann, Matthäus HOF M, Sp
Hofmann, Holger HFM M,Ph,Sp,MN
Huber, Martin HUB M, Ph
Jäckel, Martin JKL L, Ek
Janson, Jonas Referendar/JAN Mu, kR
Jung, Barbara JNG F, Ek
Junges, Johanna JUN M, Ek
Jüttner-Endres, Doris JES Mu, kR
Kalbitz, Ulrike KBZ D, E
Keck, Dagmar KCK D, G
Klein, Monika KLN Sp, Ek
König, Walter KNG G, Sp
Kost, Dr. Jürgen KOS D
Krams, Norbert KMS Mu, Bi
Krauß, Nicole KRS L, M
Krautkrämer, Ralf KKR D, Ek, Sk
Kreer, Alexandra KRE E, BK
Kuntz, Michael KUN D, Sp
Kümmel, Jennifer KÜM M, Sp
Küpper, Dr. Michael KÜP Ch, Ph
Lang, Nicole LAN D, F
Leinen, Barbara LEI M, Ch
May, Christiane MAY E, kR
Menges, Christel MNG Mu
Menrath, Jürgen MNR E, Ch
Merkel, Birgid MRK Mu
Meurer, Ulrich MEU Sp, kR
Meyer, Michael MEY M, Ph
Möhring, Ursula MÖH L, G
Müller, Lukas MÜL D, Sp
Müller, Martina MÜR E, Ek
Ohl, Nils OHL Ch, Sk, Ek
Peukert, Martin PEU E, G
Potschien, Ronja POT F, Bk
Prasuhn, Rüdiger PRS kR, D, G, WK
Radermacher, Georg RAD D, kR
Rashidian, Golala RAG E, Ge
Rau, Stefanie RAS Ek, Bio
Rausch, Thomas RAU M, Ph, MN
Rehm-Grätzel, Dr. Patricia RGL D, F
Reiss, Heike REI kR, G
Riedel, Dr. Roman RIE D, G
Rimbaud, Dominique RIM F, G
Roll, Harald ROL Ch, Sp, Ek
Rupp, Dr. Myriam RUP Bi, Ch
Ruppert, Dr. Martin RPT Bi, Ch
Rusev, Ivan RUS Bk
Ryczek, Walter RYC Sp, Ch, MN
Schäfer, Dr. Bernd SHÄ Bk
Schisch, Daniel SCH Inf, M
Schmidt, Bernd SHI eR
Schneider, Marianne SNM E, D
Schneider, Thomas SNT Ek, Bi, NaWi
Schulz-Rauch,Dr. Martin SZR eR
Schwarz, Michael SHW kR, G
Schwenk, Christian SWK E, Sk
Siegel, Sebastian Referendar/SIE D, G
Sikora, Peter SIK E, Sp
Spinner, Eva Maria SPN Ph, kR, Pi
Stanger, Gerd STG Ch, Bi
Steinhoff, Britta STE G, Ek
     
     
Volkmann, Stefan VOL kR
Weber, Christine WEB Bi
Weber, Isabelle WBR E, D
Wedel, Alexandra WEL E, Bi
Weiler, Anne WEI kR, M
Wendling, Pia WND E, F
Wohn, Markus WOH Bk, Ch
Wolf, Melanie WOM E, D
Zuck, Christian ZUC G, D